Kdo jsme?

Naše realitní kancelář A-REALITY byla založena již v roce 1992. Jsme firma s 26letou tradicí. Jsme proto zárukou solidního a profesionálního přístupu ke každému našemu klientovi. Každé zakázce se maximálně věnujeme a k zákazníkovi přistupujeme s osobní péčí. Nabízíme Vám odborné, komplexní a seriózní služby.

Chcete prodat, pronajmout Vaši nemovitost?!

V případě, že zadáte prodej či pronájem Vaší nemovitosti, t.j. rodinného domu, bytu, nájemního domu, komerčního objektu, chalupy, chaty, stavebního pozemku naší realitní kanceláři, ušetříme Vám mnoho času a starostí spojených s tímto prodejem či pronájmem.

Chcete koupit, najmout nemovitost?!

V případě, že koupíte nebo si pronajmete nemovitost prostřednictvím naší realitní kanceláře, zajistíme všechny potřebné doklady, včetně sepisu kupní či nájemní smlouvy a tím Vám velmi zjednodušíme situaci a ušetříme Váš čas.

Naše motto je:

Chceme, abyste se při prodeji i koupi nemovitosti nemuseli o nic starat. Vše zajistíme za Vás a pro Vás, od prohlídky až po předání nemovitosti. Vy nemusíte řešit nic.

Zajistíme pro Vás:
 • kupujícího či nájemce Vaší nemovitosti
 • vyřízení hypotéčního úvěru či stavebního spoření
 • potřebné doklady z katastrálního úřadu, např.
  • výpis z katastru nemovitostí
  • snímek z pozemkové mapy
  • nabývací tituly
 • vyhotovení geometrického plánu
 • oddělení parcel
 • vyhotovení znaleckého posudku (odhad nemovitosti)
 • veškeré služby právní, např.
  • kvalitní odborný sepis kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • právní poradenství související s prodejem nemovitostí
 • projektové práce
 

Informace pro spotřebitele:

V případě, že dojde mezi naší kanceláří a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz 

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Tímto dokumentem Vám popisujeme  jakým způsobem  používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. Uvádíme zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud budete mít nějaké dotazy ohledně osobních údajů. Na vše rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:
Dagmar Komínková
Zámecká 1411,Slavkov u Brna
IČO: 494 88 171
Telefon:604183236
E-mail: a-reality@post.cz

Jaké osobních údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb, a to  na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.
Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo
V případě některých  služeb (např. právní služby, finanční služby) se jedná i o následující údaje: Adresa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo nebo IČO, číslo bankovního účtu
.

Za jakým účelem - proč zpracováváme osobní data?
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. 
Konkrétně se jedná o následující účely:
Poskytování realitních služeb
Informování o stavu poskytované realitní služby
Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb
Vaše e-mailová adresa je nutná pro splnění některých konkrétních služeb–např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, apod. 
Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv svůj souhlas odvolat. Obrátit se můžete na výše uvedenou pověřenou osobu
.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Udělením tohoto souhlasu prohlašujete, že jste si vědomi, že tento souhlas udělujete na základě své svobodné vůle.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
Některé vybrané služby, a to právní služby, finanční služby, provádíme ve spolupráci se třetími stranami. Dle poskytovaných služeb sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
V případě, že jste si neobjednali žádnou z našich služeb, ke které je třeba spolupráce se třetí stranou, tak jsme žádná data žádné třetí straně nepředali. 
Za přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a jiným orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

·      právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

·     právo osobní údaje opravit či doplnit;

·     právo požadovat omezení zpracování;

·     právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

·     právo požadovat přenesení údajů;

·     právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

·     právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

·     a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu  a-reality @post.cz nebo dopisu na kontaktní údaje
Zámecká 1411, 684 01 Slavkov u Brna.
Udělením tohoto souhlasu prohlašujete, že jste si vědomi, že tento souhlas udělujete na základě své svobodné vůle.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?
Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Víceúrovňový firewall. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

Zpět na úvodní stránku